Thuisbegeleider Steenwijkerland | Zorggroep Oude en Nieuwe Land (2024)

In het gebied waar wij werken, het oude en het nieuwe land, geven we elkaar graag de ruimte. Misschien wel, omdat we de ruimte elke dag zien en ervaren. In onze zorg voor cliënten is dat niet anders. Iedereen moet de ruimte krijgen om zijn eigen leven te leiden op een manier zoals ze dat zelf willen en kunnen. Samen willen we ons steeds verder ontwikkelen. Want net als de zorg zelf, staat onze organisatie ook nooit stil.

Ruimte voor jou

Team Thuisbegeleiding Steenwijkerland heeft tijdelijk ruimte voor een nieuwe collega. Als thuisbegeleider breng je structuur aan in het huishouden of het dagelijks leven van onze cliënten. Het doel dat je nastreeft is structurele verbetering aan te brengen, op de korte of lange termijn. Zo ondersteun je als thuisbegeleider bij het op orde brengen van de financiën, orden je de administratie, stimuleer je persoonlijk contact of leer je cliënten hun huishouden en/of gezin op een positieve manier draaiende te houden. Je bent er om de cliënt te ondersteunen om de regie over zijn of haar leven te versterken, het eigen netwerk te mobiliseren en de zelfredzaamheid te vergroten.

Dat doe je ambulant, waarbij de vraag van de cliënt het vertrekpunt is, op initiatief van de gemeenten. Zij zijn onze opdrachtgever en formuleren samen met de cliënt de doelstellingen die wij nastreven. Daarom heb je ook met enige regelmaat contact met de gemeente of andere zorg- of hulpverleners. Je werkt vanuit een zorgplan dat je samen met de cliënt hebt opgesteld en rapporteert regelmatig over de voortgang aan betrokkenen.

Als thuisbegeleider start je de dag vanuit huis. Soms begint onze dag al om 07.00 uur ’s ochtends terwijl we later in de week soms pas om 21.00 uur klaar zijn. Jij voert de regie over je werkuren en stemt ze af op de behoefte van de cliënt. Hij of zij verwelkomt jou in de thuissituatie, dus daar passen wij ons op aan. De cliënten die we zien, zijn van erg jong tot wel 100 jaar oud. Als thuisbegeleider bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, zien we ook dementerende cliënten en hun huisgenoten. Wij bieden altijd ondersteuning aan iedereen, voornamelijk praktisch van aard.

Wat vragen wij

Uiteraard zoeken wij een fijne en enthousiaste collega die een echte teamplayer is. Daarnaast heb je een vakdiploma op minimaal mbo-4 niveau, bijvoorbeeld in de richting van sociaal agogisch werk, SPW, SD, MWD, SPH of een diploma MDGO-VZ met specialisatie gezinsverzorgende of verpleegkundige B. Daarnaast:

 • ben je een ervaren thuisbegeleider en heb je ervaring in het ondersteunen bij praktische vragen;
 • ben je flexibel in werktijden, werkdagen en werkgebied en heb je een instinctieve drang om samen met je team en de cliënt de gestelde doelen te realiseren;
 • beschik je over tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en humor. Je weet hoe je vertrouwen kunt winnen en bent een betrokken en integere hulpverlener;
 • ben je innovatief en bekend met technologische ondersteuningsmogelijkheden;
 • ben je ondernemend en neem je verantwoordelijkheid;
 • beschik je over voldoende computervaardigheden;
 • beschik je over eigen vervoer en een rijbewijs.

Team ZONL

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is een van de grootste werkgevers van Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Met 1800 collega's werken we in 9 woonzorgcentra en verpleeghuizen, ruim 30 teams in de wijkverpleging, 2 consultatiebureaus, 2 teams voor maatschappelijk werk, 1 team StopHuiselijkGeweld.nu, 2 zorgkantoren en 1 revalidatiecentrum.

Thuisbegeleiding is onderdeel van onze waardeketen Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Ondersteuning en actief in de Noordoostpolder, Steenwijkerland en op Urk. De twee teams thuisbegeleiding bestaan elk uit 6 collega’s. De collega die wij zoeken gaat werken vanuit Steenwijkerland.

De doelgroep waarmee we werken is heel breed: van multi-probleemgezinnen tot cliënten met psychiatrische problematiek. En van cliënten met een licht verstandelijke beperking tot cliënten die in een sociaal isolement leven. In toenemende mate ondersteunen wij steeds meer situaties waarbij sprake is van dementie.

Arbeidsvoorwaarden

We zien graag je potentie en geven je ambitie de ruimte. We helpen je om jezelf verder te ontwikkelen en de volgende stap in je loopbaan te zetten. We bieden je daarom een afwisselende en zelfstandige functie, waarin geen dag hetzelfde is.

 • Het salaris is maximaal € 3.502,58 b.p.m. (FWG 40, cao VVT).
 • Het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,33%).
 • Werk je thuis? Dan ontvang je een thuiswerkvergoeding van €2,15 netto per dag. Uiteraard faciliteren we je met een laptop en smartphone en waar nodig een goed bureau of een lekkere stoel.
 • We bieden je in eerste instantie een contract tot 31 december 2024.
 • Onze kantoren en de meeste van onze locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Woon je in de buurt? Kom dan op de fiets en maak gebruik van onze fietsregeling.

Laten we kennismaken

Hebben we je enthousiast gemaakt om onderdeel te worden van ‘Team ZONL’? Dan ontmoeten we je graag. We ontvangen je sollicitatie graag via onze website. Neem bij vragen gerust contact op met Rina Bennink (coördinator en procesbeheerder) via r.bennink@zorggroep-onl.nl of 06 – 22 26 29 80 of Job van Dijkhuizen (gebiedsmanager Jeugd- en Maatschappelijke Ondersteuning) via j.vandijkhuizen@zorggroep-onl.nl of 0527-6356659.

Thuisbegeleider Steenwijkerland | Zorggroep Oude en Nieuwe Land (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6210

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.